DomůDocument OutsourcingTransakční tiskové služby

Služby zpracování transakèních dokumentù

Jsou vaše klíèové obchodní informace ve vaší organizaci snadno dohledatelné? Jak rychle dokážete zpracovat žádosti a potøeby klientù?

Služby zpracování transakèních dokumentù zjednoduší vaše podnikání a zpracování dokumentù, abyste mohli nastartovat rùst a snížit náklady. Poskytnou vám tak trvalou konkurenèní výhodu. Automatizujeme funkce back-office správnou pøíchozích dokumentù, digitalizací, indexováním a smìøováním informací do elektronického dokumentového managementu.

Vyøešte své obchodní výzvy - Více informací:

Promìòte své informace v motor rùstu

Oddìlení napøíè organizací mají rychlejší pøístup ke zdroji informací. To umožòuje rychlejší reakci na požadavky zákazníkù. Už nebudete trávit èas správou nesourodých elektronických a mailových procesù napøíè divizemi ve své orgnaziaci. Dosáhnìte opravdových úspor a zvyšte efektivitu pro flexibilnìjší podnikání.Promìòte své informace v motor rùstu
 • Optimalizujte zpracování nových prodejù pro rychlejší cash flow.
 • Zredukujte transakèní náklady a zvyšte pøesnost a efektivitu finanèních procesù.
 • Zjednodušte, standardizujte a centralizuje komunikaèní procesy svých zamìstnancù.
 • Vylepšete zákaznickou zkušenost pro vytvoøení lepších vztahù.
 • Poskytujte konzistentní, spolehlivou zákaznickou péèi v hlavních i vedlejších fázích obchodního cyklu.
 • Ensure compliance traceability of your back-office operations. Zajistìte dohledatelnost vašich operací v back-office.


Zákaznické výhody

Zákaznické výhody

Zbavte se skrytých nákladù operací v back-office a nastartujte rùst se službami transakèního zpracování dokumentù Xerox. Pøemìòte své obchodní informace efektivní správou dokumentù.

Zvyšte produktivitu Pøemìòte svùj pracovní proces tak, abyste získávali zásadní obchodní informaci u jejich zrodu. Zlepšete svou schopnost vyhledávat a získávat dokumenty a pøitom spojovat související informace dohromady. Najdete tak zásadní informace tehdy, když je budete potøebovat.

Streamline processes Odstraòte nedostatky spojené se ztrátou nebo postrádáním informací tím, že dokumenty budete bezpeènì spravovat a zautomatizujete jejich smìøování v rámci zásadních obchodních procesù.

Snižte náklady operací Dosáhnìte úspor nákladù redukcí systémové správy a pracovních nákladù prostøednictvím automatizace. Také dramaticky klesne poèet fyzických dokumentù a èas nutný pro vyhledávání chybìjících informací.

Vylepšte zákaznickou zkušenost Zvýšením rychlosti a kvality dosáhnete také spokojenosti zákazníka.

Zlepšete správu cash flow Využijte maximálnì slev za brzkou platbu a ušetøete na pokutách za pozdní platby. To vše díky automatizaci vašich procesù.

Support regulatory compliance Vylepšte své interní kontroly, zredukujte rizika auditovanými záznami vašich informací.Applications/Capabilities

Aplikace/Schopnosti

Transakèní zpracování dokumentù Xerox pomáhá spoleènostem digitalizovat dokumenty a pøevádìt podnikání a správu dokumentù tak, aby došlo ke zvýšení efektivity pøi nižších nákladech. S efektivnìjšími procesy back-office stráví váš personál ménì èasu hledáním dokumentù a bude více èasu vìnovat servisu a ziskovosti. Poskytnìte svému personálu okamžitý pøístup k informacím, které potøebuje a zrychlete tak worklfow a zredukujte poèet chyb.

Získávání a servisování zákazníka Zjednodušte své operace ve front-office outsourcovaným procesem digitálního pøijetí, revize a schválení žádostí. Otevøete zákazníkùm úèty rychleji díky zautomatizovaným konzistentním procesùm. Toto zajistí efektivitu a kvalitu, takže zákazník bude spokojen a nadále bude využívat vašich služeb.

Komunikace zamìstnancù Zredukujte èas nutný ke zpracování a náklady potøebné ke správì dokumentù zamìstnanci. Využijte bezpeèný, pøíjemným a dùvìrný proces pro smìøování dokumentù prostøednictvím efektivních, centralizovaných služeb pro správu dokumentù a nahrávek.

Zpracování faktur Zlepšete správu dokumentù a korespondenèní workflow spojený s finanèními procesy, abyste eliminovali èasovì nároèné manuální vyhledávání. Optimalizací AP procesù prostøednictvím integrovaných workflow øešení bude vaše organizace schopná efektivnìji vyhodnocovat faktury, dotazy prodejcù a získávat schválení. To znamená lepší cash flow a management dodavatelù.

Cestování a náklady Eliminací tradièního nadužívání papíru personálem zajistíme zvýšenou produktivitu vašich finanèních a operaèních zamìstnancù. Získáte lepší kontrolu a pøehled nad schvalovacím procesem, což zkvalitní soulad s nákladovým managementem. Budete mít skvìlou auditní stopu pro základní souèást vašeho podnikání, což usnadní plánování budoucích výdajù.

Správa dokumentace hypoték Vylepšte své hospodáøské výsledky tím, že zkrátíte dobu nutnou pro uzavøení pùjèky a její podpis. Digitalizované dokumenty umožní okamžitý pøístup k informacím, což zlepšuje uživatelskou zkušenost a urychluje prodej na sekundárním trhu.

A Proven Approach

A Proven Approach

Nabízíme služby workflow pro správu obsau a dokumentù, abyste mohli lépe a rychleji pøistupovat ke svým informacím.

CaptureNaše vyèerpávající nabídka služeb pro správu dokumentù a obsahu, na místì i vzdálenì, digitálnì zachycuje vaše informace, a už je dostanete v jakémkoliv papírovém èi elektronickém formátu.
 • Pøijetí, kontrola, øazení a dávkování dokumentù (papírových a elektronických)
 • Indentifikace typu dokumentu a oznaèení jeho priority, výjimky èi zvláštního zacházení.
 • Konverze elektronických souborù do bìžných digitálních formátù.
 • Pøesmìrování pro zvláštní zacházení.

Transform Obrazové služby digitalizují dokumenty do automatických dat pomocí chytrých technologií Xerox.
 • Image scan, enhancement and cleanup services Služby pro skenování, vylepšení a vyèištìní obrázkù.
 • Automatická kategorizace a klasifickace informací
 • Data conversion, extraction, coding and verification services Služby pro konverzi dat, extrakci, kódování a verifikaci.
 • Optické rozeznání znaku (OCR)

Transakèní zpracováníElektronická informace je nasmìøována do transakèního zpracování v rámci organizace pro okamžité a spoleèné využití. To zjednodušuje rozhodování, schvalování a zrychluje odezvu.
 • Nastavení úètu zákazníka
 • Informace zákazníka pro servisování a odezvu
 • Fakturace a finanèní data
 • Zauèení zamìstnance a komunikace informací
 • Pøicházející a odcházející korespondence zamìstnancù a klientù

ObchodNaše nabídka správy obsahu a dokumentù a kapacity pro uchování obsahu je rychlá, bezpeèná a elektronicky zautomatizovaná tak, aby snížila náklady a pøitom zlepšila pøístup k informacím.
 • Úložné systémy pro obrázky a data u zákazníka
 • Hostované systémy elektronické správy dokumentù
 • Služby archivace
 • Webové vyhledávání informací
 • Služby reportingu

DeliverZajistìte, aby vaše organizace mìla pøístup k informacím, když je zrovna potøebuje, a to prostøednictvím kanálu, který splòuje vaše požadavky.
 • Elektronické
 • Papírové

Measurable Results

Mìøitelné výsledky

Jak víme, že zjednodušení vašich back-office obchodních procesù a správy dokumentù prostøednictvím služeb transakèního zpracování dokumentù Xerox znamená pro spoleènost výhodu? Protože jsme vidìli, jak dobøe to funguje v jiných spoleènostech. Podívejte se na nìkolik pøíkladù mìøitelných výkonnostních výsledkù, kterých jsme dosáhli.

 • Dillard's, jeden z hlavních obchodních domù ušetøil 1,6 milionu dolarù zjednodušením celofiremních pracovních procesù a svých tiskových potøeb
 • Park University, nezávislá instituce na americkém støedozápadì spolupracovala se spoleèností Xerox na tom, aby studentùm poskytovala rychlejší pøístup k informacím, zjednodušeila zpracování formuláøù, snížila náklady elektronickým workflow a zvýšila ziskový potenciál se správou dokumentù.
 • Dow Chemical, pøední vìdecká a technologická spoleènost zlepšila uvádìní produktù na trh zjednodušením vývojového procesu produktù a instantním globálním pøístupem k dokumentùm.
 • Xerox pomohl Marriott zjednodušit fakturaèní procesy a rychleji reagovat na požadavky. Rychlejší pøístup k elektronickým dokumentùm, zlepšit spokojenost hostù Marriottu a vylepšit také cash flow a management dodavatelù.
 • UWV, nizozemská penzijní spoleènost využila softwaru Xerox eFlow, aby rozpoznala klíèová slova a data v zákaznických formuláøích a dopisech. Automaticky je pak smìøuje schvalovacím procesem. To šetøí dny, chyby a náklady v celém procesu.
Xerox zrychlil vyhledávání a pøístup k výkresùm, které jsou zásadní pro naše operace.
— Larry Valka, IT Project Manager, Manitoba Hydro
Zkušenost ze skuteèného svìta
Xerox navrhl a implementovatl systém správy dokumentù, který zahrnuje 40 kampusù Park University. To sjednotilo rùznorodé procesy v papírování, snížilo náklady a zlepšilo úroveò služeb poskytovaných studentùm.

všechny pøípadové studievšechny pøípadové studie
Pochopení
Management obsahu a nahrávek je ideálním kandidátem na outsourcing. Umožní spoleènostem zamìøit na své hlavní kompetence a správu dokumentù, obrazových dat a nahrávek pøenechá expertùm. Spoleènosti pak slízejí výhody vèetnì redukce nákladù, vyšší efektivity a rychlosti.

view all white papersview all white papers